Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testületi ülések 2017

2017. december 14. letöltés
Meghívó
1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (V.3.) önkormányzati rendelet aktualízálása
2. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
3. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása
5. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozási idöpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének mehgatározása
6. Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő - testülete 2018. évi munkatervének elfogadása
7. Tájékoztató a helyi adókról
8. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
9. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
Jegyzőkönyv:
2017. december 5. letöltés
Meghívó
1. A 2017. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkor-mányzati rendelet megalkotása
2. A temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkó kötelező helyi közszolgáltatás 2018. évi díjának és a Közszolgáltató tájékoztatásának elfogadása
5. Döntés külterületi ingatlanok belterületbe vonásának kezdeményezéséről
Jegyzőkönyv:
2017. november 6. letöltés
Meghívó
1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (V.3.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
5. Gyulakeszi Község Önkormányzata tulajdonát képező Gyulakeszi, 32/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan hasznosítása
Jegyzőkönyv:
2017. oktober 9. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
3. Döntés Gyulakeszi Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása a 02, 03, 107, 108, 109, 110 és 111 hrsz, valamint a 04/13 hrsz területekre" vonatkozó településrendezési eszközök módosításának keretében lefolytatott partnerségi egyeztetés tapasztalatainak összegzését tartalmazó határozat közzétételéről.
4. Döntés a "Településszerkezeti terv", valamint Gyulakeszi Község Képviselő-testületének 12/2005. (XII.05.) számú rendeletével jóváhagyott "Helyi építési szabályzat" és "Szabályozási terv" módosításáról a Csigó Malom 02, 03, 04/13, 107, 108, 109, 110, 111 hrsz részterületekre
5. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
6. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
7. Döntés a 04/13 helyrajzi számú ingatlant megközelítését szolgáló út területének előkészítése ügyében
Jegyzőkönyv:
2017. szeptember 8. letöltés
Meghívó
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
2. "Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt egymásért" című pályázat benyújtása a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.3.1-16 kódszámú, "A helyi identitás és kohézió erősítése" felhívására konzorciumi keretek között
Jegyzőkönyv:
2017. augusztus 30. letöltés
Meghívó
1. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2018-2032) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Jegyzőkönyv:
2017. augusztus 15. letöltés
Meghívó
1. Településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a településfejlesztéssel, település- rendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotása
2. A gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződésének elfogadása
Jegyzőkönyv:
2017. július 31. letöltés
Meghívó
1. Gépjármű beszerzése a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához
2. Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
3. A gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződésének elfogadása
4. Döntés Gyulakeszi Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása a 02, 03, 107, 108, 109, 110 és 111 hrsz, valamint a 04/13 hrsz területekre" vonatkozó településrendezési eszközök módosításának keretében lefolytatott partnerségi egyeztetés tapasztalatainak összegzéséről.
5. Döntés a 278/3 helyrajzi számú ingatlan elnevezése ügyében
Jegyzőkönyv:
2017. július 8. letöltés
Meghívó
Jegyzőkönyv:
2017. július 5. letöltés
Meghívó
2017. június 19. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. Döntés a Csigó Malom és környezete "kiemelt fejlesztési területté" nyilvánításáról
3. Döntés a Gyulakeszi 103 helyrajzi számú temető megosztása és földhasználati jog létesítése ügyében
Jegyzőkönyv:
2017. május 10. letöltés
Meghívó
1. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
2. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 17/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
4. Döntés a 278/1 helyrajzi számú ingatlan megosztása ügyében
5. Alapítványi támogatás jóváhagyása
6. A Gyulakeszi, 04/13. hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adása
7. Gyermekétkeztetés vásárolt élelmezéssel történő biztosítása
8. A 2016. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
9. A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Jegyzőkönyv:
2017. április 24. letöltés
Meghívó
1. Döntés pályázat benyújtásáról a Kossuth utcai járda felújítására
2. A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
Jegyzőkönyv:
2017. március 28. letöltés
Meghívó
1. A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és étkezési térítési díjának megállapítása
3. Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén
Jegyzőkönyv:
2017. február 24. letöltés
Meghívó
1. Döntés a települési víziközmű rendszer 15 éves (2018-2032) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítéséről
Jegyzőkönyv:
2017. február 20. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
3. Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2017. február 17. letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
3. Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat benyújtásának támogatása
Jegyzőkönyv:
2017. január 11. letöltés
Meghívó
1. Tájékoztató polgármesteri tiszteletdíj összegéről
2. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Jegyzőkönyv:

feher vertikalis gyulakeszi