Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Pályázat Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet intézményvezető munkakör betöltésére.

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2018.07.01-2023.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet magasabb vezetői feladatainak ellátása. A bölcsődei gondozást, nevelést, szociális étkeztetést, idős ellátást, házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a hajléktalan ellátást biztosító intézmény vezetése, irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális , valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti képesítés
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • vezetői tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismeret
 • számviteli, költségvetési tapasztalat
 • szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai életrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló postai feladószelvény másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, személyes adatait a pályázatot kiíró kezelheti
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenséget eredményező körülmény
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja (Kjt. 20/A. § (5) bekezdés a) pont)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatnak nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul vagy kéri zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt, a 87/511-150/177-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/296/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a pályázók személyes meghallgatásával együtt egy eseti bizottság véleményezi, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázati anyagokat, a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult szerv elé terjeszti döntésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

 

feher vertikalis gyulakeszi